abnilshimi nonwoven industries 31

 • Product abnil chemistry خوشبختانه محصولات شرکت آبنیل شیمی در صنعت منسوجات نبافته هم کاربرد دارند، همانطور که می دانید این دسته از منسوجات بدون تار و پود هستند، به همین دلیل اتصال آنها توسط مواد شیمیایی بخصوص رزین ها (رزین های امولسیونی پایه آب) انجام می گیرد. برای آشنایی با مشخصات فنی این رزین ها و دانلود جدول محصولات آبنیل شیمی به تب های بعدی مراجعه نمایید.

 • Abnil chemistry products 1 مشخصات فنی محصولات تولیدی شرکت آبنیل شیمی که در صنعت منسوجات نبافته کاربرد دارد.

  (Tg ( °C  (MFFT ( °C  (Density (gr/cm³ pH Solid (Viscosity (cP SERIES
  30+  16  1.05±0.08  4-5  50±1 10³*(300-360) H-21
   36+  16  1.05±0.08  4-5  50±1 10³*(280-320) H-77
   -   16  1.02±0.05  6.5-7.5  52±1    10³*(170-220) HC-17
   30+  16  1.05±0.08  3-4  50±1  10³*(180-220) HM-21
   - 12 1.05±0.08 3-4 51±1 10³*(100-150) HM-544
  30+  16 1.05±0.08 3-4 50±1 200-400 HM-21/1
  30+  16  1.05±0.08 3-4    50±1  102*(10-40) HM-21/2
  15+  13   1.05±0.08 3-4 49±1  102*(14-20)  HM-21/4
   20+   14  1.05±0.08 5-6 49±1 150-200 HB-105
  30+  16 1.05±0.08 4-5  50±1 40-50 H-213
  32+ 16  1.05±0.08  4-5 50±1 10³*(255-275) PHP-24
  50+ 55  1.05±0.08 7-8 45±1 80-150 NILAB-350/S
  45+ 50   1.05±0.08  7-8 45±1 80-150 NILAB-345/P
  12- 5 1.05±0.08 4-5  50±1  10³*(65-68) NILCO-215
  6+ 13  1.05±0.08 4-5 50±1 10³*(54-56) NILCO-210
  20- 1> 1.05±0.08 4-5 51±1 10³*(17-20) NILCO-220
  - 11  1.05±0.08 3-4 51±1 10³*(23-25) NILTEX-544
  - 10 1.05±0.08 3-4 51±1 10³*(105-125) NILTEX-546